Kamenn?? domy nie s?? jedinou mo??nos??ou

21.12.2004

Prevzatý článok z prílohy Hospodárskych novín - HR Reality s našim odborníkom na drevodomy - Ing. Štefanom Jágerským
HN reality - logo

V minulom čísle Realít sme priniesli reportá?? o dvoch mo??ných formách riešenia problému bývania, ??a??iaceho rovnako čakateÄ?ov na byt ako samosprávy, v súčinnosti s investičnými spoločnos??ami. Na okolnos??, ??e individuálny stavebník má aj iné mo??nosti, nás upozornili čitatelia, ktorí sú priaznivcami montovaných domov a vidia v tejto metóde najväčší priestor pre realizáciu vlastných predstáv v kombinácii s ďalšími výhodami. O tom ako to vlastne je, sme sa rozprávali s odborníkom, drevárskym in??inierom Štefanom Jagerským, ktorý má dostatok skúseností s uplat??ovaním montovaných prvkov v exteriéroch i interiéroch.

Termín "montované stavby" v ušiach slovenského zákazníka nevzbudzuje prílišnú dôveru - vidí za nimi len málo prí??a??livé paneláky alebo lepenkové domy stavané v regiónoch, ktoré prekonali prírodnú či sociálnu katastrofu…

To je dôsledok kombinácie nedostatočnej informácie a tradície. Naši Ä?udia si jednoducho nevedia predstavi?? kvalitné bývanie v inom ako kamennom dome postavenom tradičnou metódou. Zárove?? Ä?udia nemajú dos?? informácií, ktoré by im objektívne pomohli porovna?? obe metódy, od zaobstarávacích nákladov, cez dobu stavby, variabilitu, ekonomickú náročnos?? na prevádzku a?? po ekologické kritériá. Pričom si ako drevár pokladám za povinnos?? doda??, ??e existujú aj montované domy z materiálov typu Ä?ahkých betónových zmesí. Ako drevár zárove?? dávam prednos?? mnontovaným stavbám na báze dreva s tým, ??e mám pre tento postoj aj argumentáciu.

Bolo by zaujímavé vypoču?? si tie argumenty…

Dalo by sa mo??no polemizova?? o tom, ktorý materiál umo????uje rýchlejšie tempo výstavby, ale z hÄ?adiska tepelnoizolačných a zvukovoizolačných vlastností domy na báze dreva nemajú konkurenciu. Nedá sa zabudnú?? na najvá??nejší ekologický argument - ak chceme dom z kame??a, teda priamo z kame??a či z tehly a betónu, definitívne odhryzneme kus matičky prírody. Ale drevo na jeden dom dorastie rýchlejšie, ako je priemerný vek človeka.

Slovenská verejnos?? vníma montované domy na báze dreva ako provizóriá a vy teraz hovoríte o striedaní generácií v jednej drevostavbe. Je to mo??né?

Dobre ošetrené drevo je vlastne nesmrteÄ?né, dôkazom čoho sú okrem iného aj slovenské drevenice. Ä?udia sa pretekajú v tom, kto má staršiu drevenicu, ale v modernom dome, ktorý je vlastne len zdokonalenou formou toho zrubu, si umelo pestujú nedôveru. Hoci celé generácie ich predkov vyrástli práve v tom jedinom zrube s nízkym stropom, navyše bez technického a sociálneho vybavenia, ktoré dnes montované stavby ponúkajú ako be??nú samozrejmos??.

Ä?o ponúka moderná drevenica dnes?

Nehovorme o dreveniciach, hoci aj to je čas?? pravdy - aj drevenice, zruby sú súčas??ou ponuky výrobcov montovaných domov, existuje však oveÄ?a lepšie riešenie, ktoré sa zrodilo za morom, na severoamerickom kontinente. Aj táto forma prešla vývojom, je však dynamickejšia, lebo je historicky mladšia ako drevenice. Podstatou takejto stavby je rám z kvalitného dreva, priečky a obvodové steny sa budujú systémom "sendvičov". Jadro tvorí izolačná vrstva, na ktorú sa montujú ďalšie a ďalšie vrstvy a?? po vonkajšiu či vnútornú omietku. Takýto dom mô??e by?? z hÄ?adiska energetickej bilancie nulový, pritom však je na pohÄ?ad nerozoznateÄ?ný od kamenného domu. Kým do?? nevstúpite. Vtedy vás prekvapí takmer hmatateÄ?ným tichom a pocitom neuveriteÄ?nej tepelnej pohody. Aj preto sa v Kanade a USA dodnes touto technológiou stavajú rodinné domy,viacbytové objekty aj vysoké budovy. Jednoduchos?? a samozrejmos?? konštrukcie umo????uje ustavičnú modernizáciu, tak??e domom na vnútornom vybavení nič nechýba.

A čím by mohli montované stavby pomôc?? pri riešení problému bývania?

Tým, ??e ak máte k dispozícii pozemok so základovou doskou, mô??ete o tri - štyri mesiace býva?? v dome presne podÄ?a vašich predstáv, doslova ušitom na mieru. Cena takéhoto domu je porovnateÄ?ná, ako cena kamenného domu. VeÄ?kou výhodou je to, ??e dom vám dodajú a zostavia na mieste ako lego, preto je stavba hotová rýchlejšie ako murovaná. To bude čoraz viac vyhovova?? Ä?uďom maximálne vy??a??eným v práci, mana??erom.

Ä?omu pripisujete fakt, ??e napriek všetkým týmto výhodám sa u nás montovaným stavbám nedarí?

Neinformovanosti. U nás to Ä?udia jednoducho nemali kde vidie??. Naši susedia, ktorí sa správajú oveÄ?a ekologickejšie ako my, teda Rakúšania, vybudovali pod Vied??ou, pri známom nákupnom stredisku Juh celé mestečko z montovaných stavieb. Nazýva sa Modrá lagúna, die Blaue Lagune, a naozaj tam romantické jazierko obkolesujú uličky výlučne z montovaných domov. Oplatí sa tam zájs??, aj keď práve nejdete stava?? - jednoducho len sa pozrie?? na to, ako budú vyzera?? obytné domy blízkej budúcnosti.Býva?? v "Drevodome", to znamená vybra?? si ??ivotný štýl.

Postup výstavby drevodomu: 8. 8. 2004 - 2. 11. 2004:

Postup výstavby drevodomuPostup výstavby drevodomuPostup výstavby drevodomu
Postup výstavby drevodomuPostup výstavby drevodomu